DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC نمک آمونیوم خلوص ، تجمع یافته ، کواترنر و مونومر کاتیونی با چگالی بار بالا است. شکل ظاهری آن مایع بی رنگ و شفاف و بدون بوی تحریک کننده است. DADMAC را می توان به راحتی در آب حل کرد. فرمول مولکولی آن C8H16NC1 و وزن مولکولی آن 161.5 است. پیوند دوگانه آلکنیل در ساختار مولکولی وجود دارد و می تواند با واکنش های مختلف پلیمریزاسیون ، پلیمر همو خطی و انواع کوپلیمرها را تشکیل دهد.